Stanowiska Zarządu ZPP

I KADENCJA ZARZĄDU (1999-2003)

Rok 2000

    w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich.
    w sprawie zmian w ustawie Karta Nauczyciela oraz skutków finansowych ich wdrożenia l. Przeprowadzane konsultacje środowiskowe oraz wyniki ankiet wskazują na znaczne niedoszacowanie kwot subwencji oświatowych, przeznaczonych na realizacje znowelizowanej Karty Nauczyciela i rozporządzeń na jej podstawie wydanych. Skutki finansowe dokonanych zmian prawa nie zostały uwzględnione przy konstrukcji budżetu państwa na rok 2000r. Konsekwencje popełnionych w tym czasie błędów dotykają w równym stopniu...
    w sprawie opracowania programu komputeryzacji powiatów
    w sprawie prób zmian organu prowadzącego dla szkól leśnych oraz zasad przekazywania mienia tych szkól Powiatom.
    w sprawie projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
    dotyczące wstępnych tez w sprawie zmian ustawowych w systemie finansów jst wypracowanych podczas konferencji w Katowicach, organizowanej przez ZMP
    w sprawie Sprawozdawczości finansowej powiatów
    w sprawie finansowania w 2000 roku przez Regionalne Kasy Chorych placówek SP ZOZ, których organem założycielskim są samorządy powiatowe
    w sprawie przejmowania przez powiaty szkól artystycznych
    w sprawie projektu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
    w sprawie sposobu przyznawania samorządom powiatowym
    w sprawie obchodów 10-tej rocznicy odrodzenia samorządów terytorialnych w Polsce

Rok 1999

    w sprawie usytuowania Zespołów ds. Orzekania o Stopniu
    w sprawie pokrycia kosztów obsługi zadań przejętych z PFRON
    w sprawie finansowania oświaty
    w sprawie Mazowieckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
    w sprawie przejęcia przez samorząd terytorialny urzędów pracy
    w sprawie przeznaczenia powiatowych funduszy ochrony środowiska
    w sprawie sytuacji społeczności wspólnot lokalnych dotkniętych klęskami
    dotyczące projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych
    w sprawie składek członkowskich
    w sprawie: przekazywania mienia przez Agencję Mienia Wojskowego jednostkom samorządu terytorialnego
    w sprawie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
    w sprawie dochodów powiatów oraz podziału rezerw celowych w budżecie państwa na rok 1999.
    w sprawie realizacji przez powiaty zadań i kompetencji z zakresu aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia oraz przejmowania powiatowych urzędów pracy
    w sprawie dostosowania stref numerowych i stref taryfowych