Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego

  Przewodniczący Konwentu
  Marcin Baranowski
  Starosta Opoczyński

  Starostwo Powiatowe
  Kwiatowa 1a
  26-300 Opoczno
  woj. łódzkie

  e-mail powiatu: powiatopoczno@opocznopowiat.pl

  tel. +48 44 741 49 00
  fax: +48 44 741 49 01

  Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego


STANOWISKA KONWENTU


 • 2021
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie finansowania przez JST kosztów działalności WTZ

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie projektu "Edukacja dla wszystkich - ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się"

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. wprowadzenia zmian przepisów dotyczących wydłużania w okresie pandemii terminu na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu
  2. przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym stwierdzania zgonu i jego przyczyny
  3. wprowadzenia zmian w ustawie "lokal za grunt" rozszerzającej jej działanie na samorządy powiatowe

 • 2019
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. zwiększenia dotacji ze środków budżetowych w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii w części 85/10 województwo łódzkie
  2. destabilizacji sytemu ochrony zdrowia

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkie

  w sprawie:
  1. rozporządzenia MEN w sprawie organizacji szkół publicznych - ilość dzieci niepełnosprawnych w oddziałach szkolnych;
  2. przyspieszenia prac związanych ze zmianą przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy w zakresie dotyczącym stwierdzania zgonu i jego przyczyny;
  3. pełnienia całodobowych dyżurów przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego;
  4. braku finansowania zwiększonych zadań oświatowych przy naborze podwójnych klas I-ych do szkół średnich

 • 2018
 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowiska Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. działania i finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
  2. udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 • 2017
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie:
  1. sposobu ustalania kwoty ryczałtu dla szpitali, systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
  2. finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych
  3. art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne

 • 2016
 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie zwiększenia limitu środków na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktur

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie poparcia działań związanych z uruchomieniem kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Złoczewie

  Do pobrania

  Stanowisko

 • Stanowisko Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego

  w sprawie postanowień Rozporządzenia RM z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012 poz. 1246)

  Do pobrania

  Stanowisko