Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2015

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
    do zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
    do projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
    dot. finansowania kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem finansowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw
    do propozycji zmian w finansowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Kracie Dużej Rodziny

Maj 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Kwiecień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
    w sprawie C-51/15 Remondis (założenie związku celowego i przeniesienie na niego zadań jako zamówienie publiczne)
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
    do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
    dot. przeglądu samorządowych ustaw ustrojowych