Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
    do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, a także do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu założeń dotyczących nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (MKB-020-1392/15)

Lipiec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu założeń do ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (MKB-020-1404/15)
    do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Kodeks wyborczy
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (RS-020-1391/15)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3589)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (RS-020-1358/15)
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności (druk nr 3603)
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (RS-020-1325/15, obecnie druk sejmowy nr 3539)
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
    do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Czerwiec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
    do projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej
    do projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o szczegółowych zasadach przegotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
    do projektu ustawy Kodeks budowlany
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw