Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2015

Uwagi ZPP

    do uwag Belgii do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    dot. możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z polityki spójności na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Marzec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu postulatów zmian zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do projektu instrukcji wniosku projektowego PO WER
    do projektu Planu Działania 2.18 PO WER, na rok 2015
    do projektu ogólnych kryteriów wyboru projektów dla PO WER
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
    do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych
    w sprawie „Standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Luty 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zamianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zamianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
    do Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Styczeń 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o rzeczach znalezionych
    do projektu ustawy o określeniu długości kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2014 i 2015 r.