Opinie i uwagi ZPP

Czerwiec 2015

Uwagi ZPP

    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
    dot. finansowania kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem finansowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw
    do propozycji zmian w finansowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Kracie Dużej Rodziny

Maj 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy Kodeks wyborczy
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Kwiecień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych
    do projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
    w sprawie C-51/15 Remondis (założenie związku celowego i przeniesienie na niego zadań jako zamówienie publiczne)
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
    do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw
    dot. przeglądu samorządowych ustaw ustrojowych
    do uwag Belgii do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    dot. możliwości finansowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich z polityki spójności na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym

Marzec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu postulatów zmian zwiększających innowacyjność polskiej gospodarki
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej