Opinie i uwagi ZPP

Styczeń 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Grudzień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne (MK-020-030/15)
    do projektu planowanej nowelizacji ustawy o Karcie Polaka
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106)
    do rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020
    do Programu Działań Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015–2019
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (MK-020-31/15, druk nr 106)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 51)
    do projektu rozporządzenia w sprawie algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016
    do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
    do projektu rozporządzania w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020
    do Sprawozdania z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
    do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i jakościowych w zakresie standardów przesyłanych danych do CEP
    do projektu rozporządzenia MSW w sprawie katalogu danych gromadzonych w CEP
    do projektu rozporządzenia MSW w sprawie katalogu danych gromadzonych w CEK
    do projektu rozporządzenia MSW w sprawie wyjaśniania niezgodności w danych gromadzonych w CEP
    do projektu rozporządzenia MSW w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium RP

Listopad 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Październik 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia MF dotyczącego zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
    do projektu Rozporządzenie MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego PROW na lata 2014-
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej - załącznik
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (MKB-020-1466/15)

Wrzesień 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (numer druku 3877)