Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2016

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (MK-020-260/16)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 59S)
    do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy Kodek karny (MK-020-146(3)/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (MK-020-246/16)
    do poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (MK-020-252/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (MK-020-245/16)
    do projektu ustawy o spółdzielniach rolników
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
    dot. funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Czerwiec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich n
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 564)
    do propozycji poprawek do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 559)
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk 476)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw (MK-020-199/16)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków budowlanych

Maj 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o narodowych dobrach kultury

Kwiecień 2016

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świętobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych dni Młodzieży – Kraków 2016 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy Prawo wodne