Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2015

Uwagi ZPP

    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (RS-020-1325/15, obecnie druk sejmowy nr 3539)
    do projektu rozporządzenia w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
    do poselskiego projektu ustawy o przedsiębiorstwie społecznym i wspieraniu ekonomii społecznej
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Czerwiec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym
    do projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej
    do projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o szczegółowych zasadach przegotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
    do projektu ustawy Kodeks budowlany
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu zmiany ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
    do zmiany ustawy o systemie oświaty oraz zmianie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do poselskiego projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
    do projektu ustawy o powiecie metropolitalnym
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remont dróg powiatowych i gminnych
    do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
    dot. finansowania kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem finansowania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zmianie niektórych innych ustaw
    do propozycji zmian w finansowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych