Opinie i uwagi ZPP

Marzec 2015

Uwagi ZPP

    do projektu instrukcji wniosku projektowego PO WER
    do projektu Planu Działania 2.18 PO WER, na rok 2015
    do projektu ogólnych kryteriów wyboru projektów dla PO WER
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
    do projektu rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych podatników podatku dochodowego od osób prawnych
    w sprawie „Standardów współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze spółdzielniami socjalnymi w zakresie realizacji usług społecznych użyteczności publicznej”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

Luty 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zamianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zamianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
    do Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Styczeń 2015

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o rzeczach znalezionych
    do projektu ustawy o określeniu długości kadencji sejmików województw wybranych w wyborach przeprowadzonych w 2014 i 2015 r.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
    do projektu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
    do projektu rozp. MZ zmieniającego rozp. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem
    do projektu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych z zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
    do projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu na lata 2014-2020
    do poselskiego projektu ustawy o uregulowaniu praw do niektórych nieruchomości na terenie miasta stołecznego Warszawy
    do projektu Wieloletniego Programu „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020