Opinie i uwagi ZPP

Luty 2018

Uwagi ZPP

    do dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych do 2030 roku

Styczeń 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.
    do ustawy o zmianie ustawy samorządzie gminnym
    do projektu wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawana oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętych programem PROW 2014-2020
    do projektu ustawy, która ureguluje zasady stwierdzania zgonu

Grudzień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie
    do projektu rozporządzenia MRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Listopad 2017

Uwagi ZPP

    do obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
    do projektu rozporządzenia MRiF w sprawie sprawozdawczości budżetowej
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
    do projektu zmian Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Październik 2017

Uwagi ZPP

    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców
    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o scaleniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw
    do projektu „Systemu zarządzania rozwojem Polski”

Wrzesień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw
    do projektu stawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych