Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centra usług społecznych.
    do propozycji nowego modelu subwencjonowania wydatków oświatowych oraz nowego modelu wynagradzania nauczycieli.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 3023).

Listopad 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenie w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo prasowe oraz zmianie niektórych innych ustaw.
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Październik 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
    do projektu ustawy o Krakowskim Związku Metropolitalnym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
    do projektu ustawy o uchyleniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie innych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
    do projektów ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów

Sierpień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta

Lipiec 2018

Uwagi ZPP

    do nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne
    do projektu ustawy o rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
    do koncepcji Nowego Prawa Zamówień Publicznych
    do Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
    do ustawy o samorządzie powiatowym

Czerwiec 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
    do poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.