Opinie i uwagi ZPP

Kwiecień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
    do projektu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli
    do obywatelskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MK-020-892/18)

Marzec 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
    do poselskiego projektu ustawy o związkach metropolitarnych w województwie zachodniopomorskim.
    do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 roku w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”
    do projektu rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie mieszkań chronionych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
    do projektu ustawy - Prawo wodne

Luty 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
    do projektu ustawy w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali
    do projektu ustawy o wrocławskim związku metropolitalnym.
    do poselskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie
    do projektu Strategii „5G dla Polski”
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz o niektórych innych ustaw
    do projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
    do projektu ustawy o jawności życia publicznego.
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
    do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne i niektórych innych ustaw.