Opinie i uwagi ZPP

Maj 2017

Uwagi ZPP

    do Projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach
    do poselskiego projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

Kwiecień 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
    do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników
    do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (MK- 020-523/17)
    do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy Prawo o ruchu drogowym

Marzec 2017

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 1334)
    do projektu Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
    do poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
    do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej
    do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych
    do projekt ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska

Luty 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (MK-020-485/17)
    do projektu rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
    do projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
    do Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017
    do projektu rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
    do projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących

Styczeń 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DDP.1.0210.11.2016.IW/8 NK 9344/17)
    do projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju