Opinie i uwagi ZPP

Maj 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
    projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Kwiecień 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 761)
    do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów
    do kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – RODO, z dnia 28 marca br., autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
    do projektu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli
    do projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
    do obywatelskiego projektu ustawy o sołtysach i radach sołeckich oraz o zmianie niektórych innych ustaw (MK-020-892/18)

Marzec 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
    do projektu rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
    do poselskiego projektu ustawy o związkach metropolitarnych w województwie zachodniopomorskim.
    do projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia ułatwień dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 roku w ramach Priorytetu 1B.2 programu wieloletniego „Niepodległa”
    do projektu rozporządzania Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
    do projekt rozporządzenia MRPiPS w sprawie mieszkań chronionych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
    do projektu ustawy - Prawo wodne

Luty 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali
    do projektu ustawy o wrocławskim związku metropolitalnym.