Opinie i uwagi ZPP

Lipiec 2018

Uwagi ZPP

    do Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw
    do programu pod nazwą Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej
    do ustawy o samorządzie powiatowym

Czerwiec 2018

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych
    do poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
    Korpus solidarności – program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego.
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
    do projekt ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym

Maj 2018

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2413).
    do projektu ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych
    do nowelizacji przepisów dotyczących dyżurów aptek