Opinie i uwagi ZPP

Luty 2017

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy
    do Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017
    do projektu rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek
    do projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia przeprowadzanego dla kandydatów będących

Styczeń 2017

Uwagi ZPP

    do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (DDP.1.0210.11.2016.IW/8 NK 9344/17)
    do projektu Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
    do projektu rozporządzenia MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii
    do projektu rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
    do projektu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
    do projektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym i przekazywaniu nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego.

Grudzień 2016

Uwagi ZPP

    do planowanego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym MK- 020-438/2016
    do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” oraz poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstra
    do ustawy Prawo o ruchu drogowym
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (MK-020-358/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1033)
    do Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
    do poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji
    do propozycji zmian w zakresie statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty niebędących nauczycielami
    do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
    do art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD151)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw