Opinie i uwagi ZPP

Grudzień 2016

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk 1033)
    do Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
    do poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji
    do propozycji zmian w zakresie statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników oświaty niebędących nauczycielami
    do projektu ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
    do art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (UD151)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
    do projektu rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
    do projektu Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce

Listopad 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia w sprawie poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnych nadanych do dnia 15 stycznia 2016 r.
    do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017
    do projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
    do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
    do projektu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (MK-020-357/16)
    do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”
    do projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
    do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
    w sprawie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowalny
    do sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2014 i 2015

Październik 2016

Uwagi ZPP

    podatek od towarów i usług, a ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw