Opinie i uwagi ZPP

Sierpień 2016

Uwagi ZPP

    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (MK-020-274/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (MK-020-271/16)
    do projektu rozporządzenia w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

Lipiec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
    do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody i niektórych ustaw
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
    do komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (MK-020-262/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (MK-020-260/16)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (druk nr 59S)
    do obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz ustawy Kodek karny (MK-020-146(3)/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (MK-020-246/16)
    do poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (MK-020-252/16)
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (MK-020-245/16)
    do projektu ustawy o spółdzielniach rolników
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
    dot. funkcjonowania niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Czerwiec 2016

Uwagi ZPP

    do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Wsparcie ma wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich n
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji
    do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami rozporządzeń wykonawczych
    do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
    do projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 564)